Rady i organy doradcze


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Przejdź na stronę główną Rady.

24 lipca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240). Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Ponadto Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Jednym z postanowień ustawy było powołanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie lubuskim została utworzona w dniu 23 grudnia 2015 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 109/2015. 25 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym członkowie wybrali na Przewodniczącego Pana Macieja Jankowskiego reprezentującego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Do właściwości Rady należy:
1) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach:
a) objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa lubuskiego,
b) o zasięgu wojewódzkim, przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
2) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Zarządzenie Nr 137/2017 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 115/2018 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 15/2019 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 151/2019 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 8/2020 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.

Lubuska Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych
Przejdź na stronę główną Rady.

20 marca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 z późn. zm.). Ustawa ma uhonorować osoby, które poświęcały swoje życie w imię odzyskania suwerenności i niepodległości naszej Ojczyzny. Jednym z postanowień ustawy było powołanie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. powołał Lubuską Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych. 27 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym członkowie wybrali na Przewodniczącego Pana Andrzeja Józefa Perlaka.

Do zadań Rady należało m.in. opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Jak również świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne.

W związku z wejściem w życie 31 sierpnia br. ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 1386) dotychczasowe wojewódzkie rady konsultacyjne uległy rozwiązaniu. Według nowych przepisów zadanie związane z obsługą techniczno-administracyjną Rady będzie realizowane przez Wojewodów.

Ostatnie posiedzenie Lubuskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych odbyło się 29 sierpnia 2017 r. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, która podziękowała członkom Rady za ich pracę i zaangażowanie, podkreślając przy tym rolę dialogu i współpracy. W odpowiedzi, Pan Przewodniczący Andrzej Józef Perlak podziękował Pani Marszałek za stworzenie warunków działalności, za życzliwość i zaangażowanie.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członków Lubuskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca uchwałę w sprawie powołania członków Lubuskiej Rady Konsultacyjnej i Spraw działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.

Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego - Regionalne Forum Terytorialne

Przejdź na stronę główną Rady.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie wprowadziła zapisy o budowaniu wojewódzkich platform współpracy z partnerami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego, m.in. w drodze powołania Regionalnego Forum Terytorialnego lub ciała o podobnym charakterze w celu stymulowania dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej oraz zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z obszaru województwa.

W województwie lubuskim ww. zadania realizuje powołana w 2009 r. Rada do spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego - organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji. W skład tego gremium wchodzą szefowie instytucji samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych z regionu lubuskiego.

W dniu 19 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w której zapisano, że Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT).

Uchwała nr 217/1718/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego.
Aktualny skład Rady - Uchwała nr 123/1605/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku, zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Najważniejsze aktualności:

Najczęściej czytane:

Zapisz się do naszego newslettera!