Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach.

Taki będzie 2019 rok

Miesięcy 12, ale zadań do realizacju znacznie więcej. W 2019 r. samorząd województwa ma w planach szereg priorytetowych inwestycji m.in. z zakresu kultury, zdrowia i infrastrutkury transportowej. Prezentujemy najważniejsze z nich:

• Modernizacja dwóch teatrów
• Modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej
• Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
• Modernizacja muzeum w Bogdańcu
• Program In Vitro
• Programy profilaktyczne
• Tworzenie dziennych i całodobowych domów pobytu dla seniorów
• Budżety obywatelskie dla młodych i seniorów
• Kolejne inwestycje w kolej: zakup dwóch nowych spalinowych zespołów trakcyjnych, które dostarczy firma NEWAG oraz dwa pociągi z homologacją (wynik ugody z firmą PESA)
• Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282
• Modernizacje dróg (zgodnie z Wojewódzkim Programem Budowy i Modernizacji Dróg)
• 32 konkursy w ramach RPO L2020; alokacja 195 mln zł
• Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
• Zakończenie budowy Ośrodka Radioterapii
• Zakończenie budowy bazy HEMS w Gorzowie
Rozbudowa Szpitala w Gorzowie Wlkp. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii
• Program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich
• Modernizacja budynku onkologii Szpitala Uniwersyteckiego
• Budowa Centrum Kreatywności i Designu
• ”ODRA VELO-ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

1. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita planowana wartość projektu - 27 450 112,50 zł

3. Planowana data zakończenia projektu: 21.09.2023 r.

4. Zakres:

· rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 dostosowaną do ruchu min. KR 4;

· przebudowa skrzyżowań, budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych;

· budowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi;

· budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy ciągów pieszych wraz z połączeniem ich z istniejącymi odcinkami;

· rozbudowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

· budowa oświetlenia ulicznego w ramach oświetlenia dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci Enea;

· likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót zgodnie z warunkami operatora;

· wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia;

· wyplantowanie terenu i obsianie trawą w obrębie pasa drogowego;

· montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

· roboty wykończeniowe i porządkowe;

· wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu projektu;

· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp.z o.o. z siedzibą w Głogowie.

5. Obecny stan zaawansowania - etap prac projektowych.

1. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule.Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita planowana wartość projektu – 8.142.542,50 zł

3. Planowana data zakończenia projektu: 09.10.2020 r.

4. Zakres:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00 na odcinku dł. 0,87 km. Zakres projektowanych robót:

· wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR4

· budowa chodników

· budowa zatok autobusowych

· budowa zjazdów

· przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi nr 1229F i nr 006116F

· budowa wyspy spowalniającej ruch - budowa kanalizacji deszczowej

· rozbiórka i budowa oświetlenia drogowego

· doświetlenie przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych

· przebudowa przepustu

· wycinka drzew

· wykonanie nasadzeń zastępczych

· budowa systemu sterowania ruchem drogowym za pomocą acyklicznej sygnalizacji świetlnej - wzbudzane przejście dla pieszych

· budowa urządzenia do radarowego pomiaru prędkości z aktywnym znakiem ograniczenia prędkości B-33

· rozbiórka budynków w ramach inwestycji

· usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną i energetyczną

Wykonawcą robót budowlanych jest COLAS Polska Sp. z o.o.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

ODRA VELO-ODER VELO
Województwo Lubuskie jest w trakcie realizacji projektu, który obejmuje stworzenie sieci szlaków rowerowych na pograniczu polsko-niemieckim. Inwestycja prowadzona będzie na obszarach dwóch euroregionów: 
- PRO EUROPA VIADRINA,
- Sprewa-Nysa-Bóbr.

Dzięki projektowi szlaki rowerowe m.in. zostaną oznaczone. Powstaną także miejsca obsługi cyklistów.

1. Nazwa Inwestycji: Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu - 48 979 883,31 zł

3. Planowana data zakończenia projektu: 20.07.2022 r.

4. Zakres:

Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu DW302
oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu DW304. Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie drogi woj. klasy G o dł. ok. 7,3 km o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

5. Obecny stan zaawansowania - etap prac projektowych.

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice

1. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice. Inwestycja realizowana w ramach projektu „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”
w partnerstwie Powiatu Odra-Sprewa, Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich Powiatu Krośnieńskiego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. W dniu 09.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

2. Wartość robót budowlanych – 4.838.874,19 zł

3. Planowane lata realizacji inwestycji 2019-2020.

4. Zakres inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice poza miejscowościami, poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m wraz z poszerzeniami na łukach, podniesienie standardu do klasy Z oraz wykonanie odwodnienia powierzchniowego do przydrożnych rowów.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu - 17 398 960,81zł

3. Planowana data zakończenia projektu: 30.10.2020 r.

4. Zakres:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158, klasy technicznej drogi zbiorczej (Z), w następujących odcinkach: - od km 17+800,00 do km 21+840,58 - od km 29+115,00 do km 31+435,00 o łącznej długości 6,36 km. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów. Wykonawcą robót budowlanych jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Myśliborzu.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II

1. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 11 962 543,25 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji: 31.08.2020 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowościach Debrznica, Pliszka, Siedlisko, Trzebiechów na łącznej długości 1,92 km. Rozbudowa drogi ma na celu podniesienie standardu drogi. Realizacja inwestycji podniesie przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez segregację ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych oraz budowę szykan przy wjeździe do ww. miejscowości.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

5. Obecny stan zaawansowania

· w m. Pliszka, Siedlisko, Trzebiechów zadanie zakończone,

· na odcinku w m. Debrznica trwają roboty budowlane.

1. Nazwa projektu: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 282 - Etap II. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 79.377.872,03 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.04.2021 r.

Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i Buduj, planowany czas realizacji
to 42 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą w tym:

· 16 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

· 26 miesięcy na realizację robót budowlanych.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę (o dł. ok. 380 m) wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie o łącznej długości ok. 9,2 km na odcinku od m. Łaz do m. Bojadła, a także przebudowie istniejącej DW 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu w ciągu DW 282 przez rz. Odrę. Planuje się zaprojektowanie drogi klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN, jednojezdniową, dwupasową o szerokości jezdni ok. 7,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości ok. 1,25 m.

Planuje się także budowę oraz wykonanie:

· 2 przejazdów gospodarczych pod koroną drogi,

· obiektu mostowego przez rz. Śmigę,

· 2 skrzyżowań o ruchu okrężnym,

· 2 skrzyżowań skanalizowanych,

· infrastruktury rowerowej,

· przepustów drogowych;

· dodatkowych jezdni wraz z mijankami,

· urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

· wykonanie odwodnienia drogi i mostu,

· usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wykonawcą robót jest MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie, umowę zawarto dnia 01.09.2017 r. Inżynier Projektu to PROMOST Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umowę zawarto 07.09.2017 r.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych

W 2018 r. trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji w infrastrukturę kolejową. Mowa o:

- modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap". Szacunkowa wartość projektu 69,8 mln zł,

- rewitalizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski. Szacunkowa wartość projektu 100 mln zł.

Inwestycje zostaną wsparte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Za realizację zadania odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Do 22 maja trwa obecnie przetarg na dostawę kolejnych pociągów, które na torach pojawią się w 2019 r. Dwa trójczłonowe zespoły trakcyjne z napędem spalinowym będą obsługiwały połączenie  na linii Kostrzyn – Krzyż. Szacunkowa wartość inwestycji to 40 mln zł. Dodatkowo, dzięki ugodzie ze spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., na lubuskich torach pojawią się nowe pojazdy typu „Link”.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

„Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych 
w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Zagroda znajduje się na terenie i podlega ochronie Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Ponadto Młyn Górny wpisany jest do rejestru zabytków. Projekt realizowany jest na terenie obszaru zdegradowanego „Obszar północny z młynem wodnym” wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2022 z perspektywą na 2024. Zagroda Młyńska w Bogdańcu była 
i jest obiektem o dużym znaczeniu kulturalnym i turystycznym dla regionu. Jest jednym z nielicznych skansenów w regionie lubuskim prezentującym kulturę i technikę wiejską. Obejmuje 3 zabytkowe obiekty, pośród których najstarszym jest budynek młyński wzniesiony w konstrukcji szkieletowej w 1826 roku. Ochrona przed postępującą degradacją zabytkowych obiektów Muzeum oraz poprawa warunków przechowywania i udostępniania muzealiów przy jednoczesnym unowocześnieniu i rozszerzeniu oferty kulturalnej (wykorzystującej aplikacje i usługi TIK oraz treści cyfrowe) zwiększy atrakcyjność instytucji, spełniając oczekiwania mieszkańców regionu oraz odwiedzających go turystów, co w konsekwencji spowoduje większe wykorzystanie posiadanych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego regionu.

Wartość projektu – 6.733.509,11 zł

Kosmos na Ziemii - tak można opisać projekt Parku Technologii Kosmicznych, który powstanie w Lubuskiem. Wartość inwestycji to ponad 60 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zbudowany zostanie innowacyjny obiekt. Będzie w nim funkcjonować 7 laboratoriów m.in. elektroniki satelitarnej oraz systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji.

Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze ma być wiodącym ośrodkiem przemysłowo-badawczym inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Umowę na realizację inwestycji podpisano w grudniu 2018 r. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmą Hertz Systems. Zakończenie budowy zaplanowano w 2021 r. 


„Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej"

Przedmiotem zadania jest rozbudowa oraz modernizacja gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej. Nowoprojektowana część budynku będzie połączona z istniejącą częścią Muzeum przejściami na kondygnacjach piwnicy, parteru i I piętra. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, m.in.: sprzęt multimedialny (totemy, projektory, ekran projekcyjny, playery, głośniki, wzmacniacze, monitory dotykowe itp.), wyposażenie do szatni, meble, fotele, stoły edukacyjne, fortepian, gabloty ekspozycyjne, gabloty interaktywne, itp. Muzeum dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, dostosowane toalety, utworzenie miejsc parkingowych uwzględniających potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi, wyznaczenie odpowiednich miejsc na sali konferencyjnej), a program zwiedzania uwzględni potrzeby osób niewidzących i niedowidzących (transkrypcje dla niewidzących). W dniu 21 grudnia 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą PERBUD Sp. z o.o., na roboty budowlane związane z projektem.

Wartość projektu – 20.839.074,18 zł

„Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I”

Głównym celem przebudowy budynku Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze jest dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów 
w zakresie funkcji, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców. Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku Filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście do bud., kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, instalacji wod.-kan., przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań p.poż.)

Wartość projektu – 4.307.034,42 zł

„Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki"

W ramach inwestycji w teatrze przeprowadzono już następujące prace: remont małej Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym, wejściowym i szatniowym, remont portierni i klatki schodowej, remont biura obsługi widzów, remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji wschodniej, zachodniej i południowej wraz z dociepleniem, wymiana drzwi wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne, instalacje oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz alarmowe. Na kolejne lata zaplanowano m.in. prace kubaturowe związane z rozbudową budynku teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru
im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. wraz wyposażeniem obiektu w sprzęt niezbędny do realizacji zadania, a także modernizację sceny głównej.

Wartość projektu – 8.972.516,58 zł

„Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”

Trwa realizacja projektu modernizującego zabytkową willę Suckera w Zielonej Górze poprzez przebudowę i kompleksowy remont pomieszczeń budynku. Odrestaurowane zostaną zabytkowe sale wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych. Pozostałe pomieszczenia w wyniku modernizacji zostaną dostosowane do współczesnych standardów biurowych. Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego będzie dostosowany dla niepełnosprawnych (winda), a także zostaną zastosowane zgodne ze współczesnymi normami systemy p.poż., instalacje niskoprądowe, wentylacje, klimatyzacja itp.

Wartość projektu – 6.593.151,14 zł

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”

W wyniku planowanych prac powstaną innowacyjne przestrzenie umożliwiające pełną realizację programu edukacji kulturalnej tj. sale interaktywne z mobilnymi stanowiskami komputerowymi, sala ze stanowiskami do twórczej pracy, pracownia druku, sala wielofunkcyjna umożliwiająca ustawienie sceny i widowni, organizację warsztatów, szkoleń itp., hall z częścią rekreacyjno – ekspozycyjną. Zagospodarowanie terenu obejmie wyznaczenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, park zabaw dla dzieci, scenkę plenerową, ogródek kawiarniany zintegrowany z willą, nowe oświetlenie itp.

Wartość projektu - 21 656 911,52 zł

„Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie obiektu użytkowanego jako Scena Letnia z odpowiednim zapleczem technicznym, scenę lalkową dla dzieci i młodzieży z możliwością stałej ekspozycji lalek. W obiekcie powstaną także pomieszczenia techniczne i magazynowe towarzyszące planowanej rozbudowie i wkomponowane w układ funkcjonalny obiektu. Celem uzupełnienia zdiagnozowanego braku miejsc oprócz stworzenia dwóch scen z widowniami, część pomieszczeń będzie wykorzystywana na potrzeby ekspozycji lalek i zajęcia warsztatowo-dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. W obiekcie powstaną szatnie, zostanie zainstalowana klimatyzacja, przystosowania dla osób niepełnosprawnych i pełne zabezpieczenia p.pożarowe. Obiekt zostanie połączony łącznikiem z obecną siedzibą Teatru.

Wartość projektu – 12.171.546,69 zł

Modernizacja Muzeum Woldenberczyków

Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Woldenberczyków wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu

W czasie II wojny światowej w dawnym Woldenbergu mieścił się obóz dla polskich oficerów. Przebywało w nim siedem tysięcy jeńców. Byli wśród nich najwybitniejsi przedstawiciele polskiej inteligencji: naukowcy, literaci, aktorzy, plastycy, sportowcy. Muzeum mieści się w baraku części niemieckiej obozu. Powierzchnia ekspozycji muzealnej wynosi ok.400m2. Niektóre elementy wyposażenia obozowego przeniesiono z poszczególnych baraków. Na zasoby muzealne składają się zbiory własne – ok. 2459 zinwentaryzowanych eksponatów i kilkadziesiąt depozytów. Eksponaty w większości są darem byłych jeńców lub ich rodzin. Celem rozwoju i rozbudowy dobiegniewskiego muzeum jest rekonstrukcja części budynków dawnego obozu jenieckiego i zagospodarowanie przyległego terenu.

Wartość projektu – 6.976.105,13 zł

Modernizacja Muzeum w Bogdańcu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Zagroda znajduje się na terenie i podlega ochronie Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Realizacja projektu poprawi stan techniczny obiektów, zabezpieczając je przed dalszym zniszczeniem oraz gwarantując bezpieczny i powszechny dostęp do nich.

Całkowity koszt według wniosku do RPO: 5,9 mln zł.

Od wielu lat samorząd województwa dba o systematyczny rozwój i modernizację bazy sportowej w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejne zadania w WOSiR są realizowane także obecnie. Jedną z nich jest projekt „Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków”. W zakres inwestycji wchodzą domki typu bungalow – 8 sztuk, budynek internatu sportowego „Na Sianie”, budynek internatu sportowego „Klocki” oraz budynek zaplecza technicznego. Głównym celem zadania jest :

- redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery,

- zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków.
Wprowadzenie elementów odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltanika, kogeneracja) wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania Ośrodka w pozycji media.

Okres realizacji robót budowlanych: 2018 - 2019

Całkowita wartość projektu projektu: 10,5 mln zł.

Program: Rekreacja nad Lubuską Wodą

Celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące, ogólnodostępne baseny odkryte oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem np. przystaniami. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na zadania, zgodnie z Programem wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 30 tys. zł brutto.

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli które pozwolą:

· utworzyć tzw. Indywidualne Konta Mieszkańca,

· sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy i stan załatwianych spraw

· dokonać płatności elektronicznych (np. podatków, opłat za wywóz śmieci itp.),

· zapisać dzieci do szkoły/przedszkola,

· głosować w budżecie obywatelskim,

· zgłaszać sprawy do rzecznika praw mieszkańców/konsumentów.

Całkowita wartość projektu to 14,9 mln zł.

Dotacja dla Akademii im. J. z Paradyża na zadania związane podnoszeniem jakości kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparcie AWF dotyczyło pokrycia kosztów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Organizacja udziału MŚP w pięciu targach krajowych (Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu) oraz dwóch targach zagranicznych (Berlinie i Cottbus). Zadanie obejmuje zabudowę i wynajęcie powierzchni wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych, transport, noclegi, organizacja warsztatów dla dzieci i prezentacja Lubuskich Produktów Tradycyjnych wraz z degustacją na targach, zakup gadżetów promocyjnych, Kampania m.in. w prasie i Internecie, opracowanie, skład oraz druk katalogu.

Wartość zadania to 1,4 mln zł.

Zdrowie

Zielonogórski szpital zmieni oblicze i poprawi komfort leczenia. A to za sprawą termomodernizacji wszystkich szpitalnych obiektów. Środki na jego realizację pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Realizacja inwestycji rozpocznie się w pierwszym kwartale 2019 roku, a zakończy w 2022 roku. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wartość inwestycji to 50,3 mln zł (w tym dofinansowanie stanowi 38,8 mln zł).
Lubuskie e-Zdrowie

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego dla Lubuszan, który umożliwi:

· uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy,

· udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),

· elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja),

· odbiór wyników badań,

· płatności elektroniczne za świadczone usługi.

Całkowita wartość projektu to 20 mln zł. Realizacja zadania zakończy się w 2020 r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasięgu, a także dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań, jak również poprawienie mobilności, efektywności oraz jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja obejmuje: postawienie hangaru wraz z zapleczem, budowę płyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca oraz miejsc postojowych dla śmigłowca. Teren docelowej bazy ma zostać także oświetlony. W ramach inwestycji wybudowane zostaną również chodniki i parking.

Całkowita wartość inwestycji: 2,4 mln zł

Głównym zamierzeniem budowy Centrum jest m.in. stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne. Dodatkowo inwestycja tworzy bazę naukowo-dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W skład Centrum będą wchodzić oddziały: Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Neonatologii, Położniczo-Ginekologiczny. Budowa obejmuje:

- opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- prace budowlane,

- promocja projektu.

Całkowita wartość projektu 92 mln zł

Inwestycja ma zapewnić kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego i onkohematologicznego oraz zwiększenia możliwości korzystania z najnowszej generacji sprzętu i technologii. Budowa Ośrodka Radioterapii obejmuje roboty budowlano-montażowe idostawę oraz sprzętu medycznego. W ramach prac zaplanowano:

- rozbudowę zespołu budynków szpitalnych przy ul. Dekerta na potrzeby, m.in. Zakładu Radioterapii z dwoma akceleratorami, poradni: radioterapeutycznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologicznej, Oddziału Radioterapii (26 łóżkowy), Hostelu 20 łóżkowego,

- budowę parkingu,

- zagospodarowanie terenu.

Budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp. pochłonie blisko 66 mln zł, z czego blisko połowa to dofinansowanie z RPO i budżetu Województwa.

Najważniejsze aktualności:

Najczęściej czytane:

Zapisz się do naszego newslettera!